Rhoi

Rhodd Un-tro

Mae niferoedd di-ri o bobl ifanc yn chwilio’n gyson am amgylchedd diogel, cefnogol gyda mynediad at gymorth a chyngor. Yn yr un modd, mae clust I wrando yn cael ei werthfawrogi Cystal.

Mae lloches gyda rhywun all wrando yn gallu bod y wahaniaeth rhwng dewis da a dewis drwg I berson ifanc sydd ar yr ymylon. Gall penderfyniad anghywir arwain at broblemau megis unigedd, problemau iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau a throsedd.


Rhoddion rheolaidd

Bydd eich rhodd reolaidd i YMCA Pen-y-bont yn sicrhau eich bod yna o hyd i bobl ifanc ein hardal. Heb ots faint y gallwch ei roi, byddwch yn ein helpu i ddarparu lle diogel, cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant i filoedd o bobl ifanc ledled Pen-y-bont ar Ogwr.


Gadael Cymynrodd

Gadewch rodd i YMCA Pen-y-bont yn eich ewyllys a sicrhewch y gall pobl ifanc ffynnu am flynyddoedd i ddod.

Bydd rhodd yn eich ewyllys yn adeiladu ar ein hanes; gan sicrhau ein bod medru cefnogi pobl ifanc ymhell i’r dyfodol.


Rhodd er cof

Cofiwch rywun arbennig trwy wneud rhodd yn ei henw. Gall anrheg o’r fath helpu pobl ifanc adeiladu dyfodol gwell a chyflawni eu gwir botensial.

I wneud cyfraniad o unrhyw fath, mynnwch sgwrs gyda Reg Denley.

 
X